ABC三嵌段團聯式共聚合物-聚乙二醇單甲基醚/聚假胺基酸/聚己內酯合成與微胞性質探討

李樺榕

研究成果: 論文類型碩士論文

貢獻的翻譯標題Synthesis of MPEG-b-P(N-Z-Hpr)-b-PCL Triblock Copolymers and Their Micelles Characterizations
原文繁體中文
監督員/顧問
  • Chiu, Fang-Chyou, 指導教授
  • Lee, Ren-Shen, 指導教授
出版狀態已出版 - 2007
對外發佈

引用此