Anti-inflammatory diterpenoids from Callicarpa randaiensis.

HH Cheng, YB Cheng, Tsong-Long Hwang, YH Kuo, YC Shen

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

原文美式英語
期刊Planta Medica
81
發行號S 01
DOIs
出版狀態已出版 - 2016

引用此