Assessment of peripheral vascular disease by Tc-99m MAA leg scan

M. J. Huang*, K. Y. Tzen, P. W. Wang, B. Y. Huang, F. F. Chou, N. Lee

*此作品的通信作者

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

原文英語
頁(從 - 到)1133-1138
頁數6
期刊Taiwan yi xue hui za zhi. Journal of the Formosan Medical Association
82
發行號11
出版狀態已出版 - 11 1983

引用此