Broken tenckhoff catheter on kidney, ureter, bladder X-ray: Instructive image

Ju Kuang Chang*, Chiu Ching Huang, Huey Liang Kuo, Ya Fei Yang, Hsin Hung Lin

*此作品的通信作者

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

原文英語
頁(從 - 到)136
頁數1
期刊Nephrology
15
發行號1
DOIs
出版狀態已出版 - 02 2010
對外發佈

引用此