Evoked Potentials in Chronic n-Hexane Intoxication

C. C. Huang*, N. S. Chu

*此作品的通信作者

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)162-168
頁數7
期刊Clinical EEG and Neuroscience
20
發行號3
DOIs
出版狀態已出版 - 07 1989

引用此