Fatal toxic epidermal necrolysis associated with cetuximab in a patient with colon cancer

Wan Lung Lin*, Wen Chi Lin, Jui Yung Yang, Ya Ching Chang, Hsin Chun Ho, Li Cheng Yang, Chih Hsun Yang, Shuen Iu Hung, Wen Hung Chung

*此作品的通信作者

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

39 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)2779-2780
頁數2
期刊Journal of Clinical Oncology
26
發行號16
DOIs
出版狀態已出版 - 2008

引用此