Hepatocellular carcinoma risks of liver fibrosis changes after viral eradication in chronic hepatitis C patients

Yen-Chun Liu, Cheng Er Hsu, Ya-Ting Cheng, Chung-Wei Su, Chia-Hung Tai, Yi-Cheng Chen, Wei Teng, Rachel Wen-Juei Jeng, Chun-Yen Lin, Rong-Nan Chien, Dar-In Tai, I-Shyan Sheen

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

原文美式英語
期刊Journal of Hepatology
77
出版狀態已出版 - 2022

引用此