Leptospirosis associated with hypokalaemia and thick ascending limb dysfunction

Chun Liang Lin, Mai Szu Wu*, Chih Wei Yang, Chiu Ching Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

39 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)193-195
頁數3
期刊Nephrology Dialysis Transplantation
14
發行號1
DOIs
出版狀態已出版 - 1999
對外發佈

引用此