Natural orifice surgery in thoracic surgery

Yun Hen Liu*, Yen Chu, Yi Cheng Wu, Chi Ju Yeh, Chien Ying Liu, Ming Ju Hsieh, Hsu Chia Yuan, Po Jen Ko, Hui Ping Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)61-63
頁數3
期刊Journal of Thoracic Disease
6
發行號1
DOIs
出版狀態已出版 - 01 2014

引用此