Radiology quiz case 1

Chia Jui Du*, Chia Hsiang Fu, Shu Hang Ng, Kai Ping Chang

*此作品的通信作者

研究成果: 期刊稿件文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)197-198
頁數2
期刊Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery
138
發行號2
DOIs
出版狀態已出版 - 02 2012

引用此